اصطلاحات جرثقیل

اصطلاحات جرثقیل

بار اسمی نهایی : ماكزیمم باری است كه در طول بوم و شعاع كار مورد نظر برای باربرداری مجاز شده است. وزن هوك و دیگر ابزارهای باربرداری به عنوان قسمتی از بار محسوب می شود.
بار اسمی (Rated load): باری است كه بایستی بالا برده شود كه از كم كردن وزن هوك(قلاب جرثقیل) و دیگر ابزارهای باربرداری از باراسمی نهایی به دست می آید.
ظرفیت باربرداری : ماكزیمم بار اسمی نهایی است كه جرثقیل قادر به بلند كردن آن باشد.
شعاع كار: اصله افقی در سطح زمین از مركز سوئینگ جرثقیل تا خط عمودی از مركز بار می باشد.
ماكزیمم شعاع كار، ماكزیمم شعاع كاریست كه جرثقیل در آن قادر به باربرداری باشد.
ارتفاع باربرداری : فاصله عمودی از سطح زمین تا هوك جرثقیل می باشد.
طول بوم: فاصله محوری بین پین اتصال ته بوم و پین اتصال قرقره سر بوم می باشد.
زاویه باربرداری: زاویه بین مركز بوم با خط افق می باشد.
طول جیب : فاصله محوری بین پین اتصال قرقره سر بوم و پین اتصال قرقره روی سر جیب می باشد.
زاویه آفست جیب : زاویه بین مركز بوم و مركز جیب می باشد.
سرعت باز شدن بوم : بیشترین سرعت باز شدن تلسكوپ بوم می باشد.
سرعت افزایش زاویه بوم : زمانی كه لازم است تا بوم با كمترین طول از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه خود برسد.
سرعت پیچیده شدن سیم بكسل : بیشترین سرعت پیچیده شدن سیم بكسل در یك دقیقه بر روی درام می باشد.
سرعت هوك: ماكزیمم سرعت بالا رفتن هوك در دقیقه می باشد. سرعت هوك از تقسیم سرعت سیم بكسل  بر تعداد لای آن بدست می آید.
سرعت سوئینگ : بیشترین تعداد گردش دستگاه بر دقیقه می باشد.
بیشترین عكس العمل جك در عملیات : بیشترین فشار در نقطه اتكا جرثقیل بر روی زمین (محل استقرار جك های پایه) می باشد، هنگامی كه جرثقیل با حداكثر بار خود، سوئینگ كند. هنگامی كه جك های پایه كاملا باز شده باشند، این مقدار به عنوان ماكزیمم عكس العمل جك نامیده می شود. زمینی كه جك های پایه بر روی آن مستقر می شود باید برای این منظور آماده شده باشد.
مركز ثقل: نقطه ای از جسم كه به عنوان مركز وزن آن محسوب می شود كه معمولا در اجسام متقارن در وسط آن می باشد و اگر این نقطه زیر قلاب جرثقیل قرار بگیرد بار بصورت تراز بلند می شود. مركز ثقل بارها معمولا با علامت CG نمایش داده می شود.
شما می توانید ظرفيت باربرداري جرثقيل، شعاع كاري و ارتفاع باربرداري را از روي دياگرامي كه در صفحه مشخصات هر جرثقيل وجود دارد، بدست آورید.